Stanovy

Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo, Rajecká Lesná č. 81

Článok 1
Tieto prevádzkové a organizačné opatrenia boli vypracované za účelom zefektívnenia činnosti pozemkového spoločenstva v čase medzi zasadnutiami zhromaždenia. Jednotlivé články upresňujú a konkretizujú jednotlivé články zmluvy o pozemkovom spoločenstve a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Pozemkové spoločenstvo má orgány, ktorými podľa zmluvy o pozemkovom spoločenstve sú:
a) zhromaždenie
b) výbor
c) dozorná rada
Článok 2
 1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom pozemkového spoločenstva.Tvoria ho všetci vlastníci podielov v pozemkovom spoločenstve. S podielmi nezistených vlastníkov nakladá a zastupuje ich Slovenský pozemkový fond.
 2. Zhromaždenie sa schádza minimálne jeden krát za rok a to najneskôr do konca marca. Zvoláva ho výbor pozemkového spoločenstva.
 3. Na svojom zasadnutí:
  a) volí na štvorročné obdobie deväť členov výboru a troch členov dozornej rady,
  b) schvaľuje plán činnosti na nasledujúce obdobie,
  c) prerokuje dosiahnutý hospodársky výsledok a na návrh výboru rozhodne o spôsobe použitia,
  d) na návrh výboru rozhoduje o výške odmien pre jednotlivých členov výboru a dozornej rady za predchádzajúci kalendárny rok.
 4. Zo zasadnutia zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje predseda a zvolení overovatelia.
 5. Okrem riadneho zhromaždenia je možné zvolať i mimoriadne zhromaždenie, ktorého spôsob zvolania a jeho priebeh určuje článok č.8 „Zmluvy o pozemkovom spoločenstve“.
Článok 3
 1. Výbor pozemkového spoločenstva má 9 členov a je volený zhromaždením na 4 roky. Po zvolení si noví členovia zvolia predsedu, dvoch podpredsedov, lesníka a päť členov výboru.
 2. Na svojom zasadnutí výbor zmluvne zabezpečí:
  a) odborného lesného hospodára, ktorý zabezpečuje hospodárenie pozemkového spoločenstva na svojich pozemkoch v zmysle zákona a predpisoch o lesoch a o životnom prostredí,
  b) ekonóma, ktorý vedie podvojné účtovníctvo pozemkového spoločenstva, predmetom je účtovanie skutočnosti o:
  - stave a pohybe majetku
  - stave a pohybe záväzkov
  - rozdelenie majetku a záväzkov
  - výnosoch
  - nákladoch
  - príjmoch
  - výdavkoch
  - výsledku hospodárenia.
 3. V čase medzi zasadnutiami zhromaždenia je výbor výkonným a riadiacim orgánom spoločenstva. Štatutárom spoločenstva sa stáva predseda spoločne s jedným podpredsedom.
 4. Predseda výboru organizuje a riadi rokovanie výboru, ako i celkovú činnosť pozemkového spoločenstva. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje určený podpredseda, ktorý sa tiež zapíše do registra pozemkového spoločenstva.
 5. Lesník organizuje a riadi hospodársku činnosť pozemkového spoločenstva v zmysle ročného plánu práce v spolupráci s odborným lesným hospodárom. Za svoju činnosť sa zodpovedá výboru.
 6. Do pôsobnosti výboru patrí:
  a) organizuje a riadi celkovú hospodársku činnosť pozemkového spoločenstva a vedie o tom príslušnú agendu. Podľa potreby prijíma do pracovného pomeru brigádnikov a určuje im platobné podmienky. Pri prijímaní sú uprednostňovaní členovia pozemkového spoločenstva a ich rodinní príslušníci.
  b) zastupuje pozemkové spoločenstvo pred štátnymi orgánmi a inými spoločenstvami, s ktorými spolupracuje. Uzatvára s nimi obchodné, nájomné a iné zmluvy. Pri uzatváraní nájomných zmlúv sú uprednostňovaní členovia pozemkového spoločenstva.
  c) vedie zoznam členov pozemkového spoločenstva, ktorý pravidelne aktualizuje, minimálne jeden krát za rok.
  d) predkladá zhromaždeniu ročnú účtovnú závierku a navrhuje spôsob rozdelenia hospodárskeho výsledku.
  e) pri odpredaji a povoľovaní samovýroby palivového a úžitkového dreva sú uprednostňovaní členovia pozemkového spoločenstva podľa podielu v pozemkovom spoločenstve a tiež podľa toho, či v minulom roku dostali drevo.
  f) pri živelných katastrofách môže výbor postihnutému členovi pozemkového spoločenstva prideliť úžitkové drevo bez náhrady. Množstvo určí výbor s ohľadom na veľkosť spôsobenej škody.
 7. Pri nakladaní s finančnými prostriedkami pozemkového spoločenstva sú kompetencie určené nasledovne:
  a) do 250 € rozhodujú štatutárni zástupcovia spolu,
  b) od 250 € do 1 000 € rozhoduje výbor pozemkového spoločenstva väčšinou hlasov,
  c) nad 1 000 € len so súhlasom zhromaždenia pozemkového spoločenstva. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na obchodovanie s vyťaženým drevom, ako ani na objednávanie služieb spojených s jeho vyťažením a spracovaním. V týchto prípadoch je nutné uskutočniť výberové konanie, pričom víťazi uchádzač s najvýhodnejšou ponukou.
 8. Zasadnutia výboru pozemkového spoločenstva sa konajú podľa potreby, najmenej jeden krát za mesiac. Zvoláva ich predseda pozemkového spoločenstva.
 9. Výbor pozemkového spoločenstva je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a rozhoduje väčšinou prítomných členov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zasadnutia výboru sa môžu zúčastňovať aj predseda dozornej rady s poradným hlasom.
 10. Zo zasadnutia výboru pozemkového spoločenstva sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu prítomní členovia výboru.
Článok 4
 1. Dozorná rada pozemkového spoločenstva je najvyšším kontrolným orgánom spoločenstva. Za svoju činnosť sa zodpovedá zhromaždeniu, ktorému predkladá ročnú správu.
 2. Má troch členov, ktorých volí zhromaždenie na obdobie štyroch rokov. Po zvolení si dozorná rada volí svojho predsedu.
 3. Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä:
  a) kontrola celkovej činnosti pozemkového spoločenstva,
  b) prerokúvanie písomne podanej sťažnosti členov pozemkového spoločenstva, na ktorú sú povinní odpovedať do 30 kalendárnych dní od jej obdržania,
  c) zvolávanie mimoriadneho zhromaždenie podľa čl. 10 č. 5. "Zmluvy o pozemkovom spoločenstve".
  d) navrhovanie odvolania člena výboru zhromaždeniu s odôvodnením,
  e) vykonávanie kontroly účtovníctva najmenej jeden krát polročne (t.j. k 30.6. a 31.12. príslušného roka).
 4. Zasadnutia dozornej rady sa konajú podľa potreby, najmenej jeden krát štvrťročne a zvoláva ich predseda. Zo zasadnutia sa vyhotoví zápisnica s podpismi členov dozornej rady.
Článok 5
 1. Tieto stanovy pozemkového spoločenstva boli prijaté zhromaždením na zasadnutí 15.2.2014 a sú súčasťou „Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti“.
 2. Návrh na doplnenie alebo zmenu stanov môže podať každý člen spoločenstva, pričom tento návrh musí mať písomnú formu. O jeho schválení rozhoduje zhromaždenie pozemkového spoločenstva.
 3. Ostatné vzťahy, ktoré neupravujú stanovy alebo zmluva o pozemkovom spoločenstve, sa riadia všeobecne platnými predpismi Občianskeho a Obchodného zákonníka Slovenskej Republiky.

 4. Stanovy pozemkového spoločenstva vypracoval Ing. Pavol Hromada a majú 5 článkov.

  V Rajeckej Lesnej 16. 2. 2014

  Za výbor spoločenstva:
  predseda Blažej Miko
  podpredseda Jozef Macko

naspäť horepefc.sk