ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE
Zmluva o pozemkovom spoločenstve schválená valným zhromaždením dňa 16.2.2014 sa mení a znie nasledovne:
Čl. I.
Názov a sídlo spoločenstva
 1. Názov spoločenstva je: URBÁRSKE SPOLUMAJITEĽSTVO, pozemkové spoločenstvo,
 2. Sídlo spoločenstva je: 013 015 Rajecká Lesná č. 81.
Čl. II.
Účel spoločenstva
 1. Spoločenstvo bolo založené za účelom racionálneho hospodárenia na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k nej.
 2. Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti.
 3. Zoznam členov spoločenstva je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1. Do zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva a dátum zápisu do zoznamu členov.
 4. Zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2 a obsahuje údaje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva, parcelné čísla, druh a výmeru pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti.
 5. Spoločenstvo nie je spoločenstvom vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností podľa § 2ods. 1 pís. d. zákona 97/2013 Z.z.
 6. Spoločenstvo hospodári v lesoch a vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov.
 7. Spoločenstvo nevykonáva inú podnikateľskú činnosť v zmysle § 19 ods. 3 Zák. 97/2013 Z.z., v budúcnosti spoločenstvo inú podnikateľskú činnosť vykonávať môže.
Čl. III.
Orgány spoločenstva
Orgánmi spoločenstva sú:
a/ valné zhromaždenie
b/ výbor
c/ dozorná rada

Voľba, odvolávanie a volebné obdobie orgánov spoločenstva:
 1. Členovia výboru a dozornej rady spoločenstva sú volení valným zhromaždením tajnou voľbou na obdobie 5 rokov .Členovia výboru a dozornej rady sú odvolávaní valným zhromaždením tajne.
 2. Funkčné obdobie výboru a dozornej rady začína nasledujúci deň po zvolení orgánu.
 3. Členom orgánu spoločenstva môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je členom spoločenstva alebo právnická osoba, ktorá je členom spoločenstva. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.Ak je členom orgánu spoločenstva právnická osoba, práva a povinnosti člena orgánu spoločenstva vykonáva jej zástupca; výmena zástupcu právnickej osoby nie je zmenou člena orgánu spoločenstva. Právnická osoba, ktorá je členom orgánu spoločenstva je povinná bezodkladne oznámiť spoločenstvu výmenu svojho zástupcu. Členstvo vo výbore a dozornej rade zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu spoločenstva, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby, písomným oznámením o vzdaní sa členstva, stratou členstva v spoločenstve (okrem člena dozornej, ktorý nie je členom spoločenstva)
 4. Zhromaždenie volí aj jedného náhradníka na miesto člena výboru a na miesto člena dozornej rady. Náhradník nastupuje na miesto člena orgánu, ktorého členstvo zaniklo počas funkčného obdobia orgánu.
 5. Ak klesne v priebehu volebného obdobia počet členov výboru pod 3 a na uvoľnené miesto nenastúpi náhradník vyhlási výbor doplňovacie voľby na členov výboru. Ak klesne v priebehu volebného obdobia počet členov dozornej rady pod 3 a na uvoľnené miesto nenastúpi náhradník vyhlási výbor doplňovacie voľby na členov dozornej rady Výbor zvolá valné zhromaždenie za účelom konania doplňovacích volieb do 2 mesiacov odo dňa , v ktorom nastala skutočnosť odôvodňujúca vyhlásenie volieb.

Valné zhromaždenie(ďalej len zhromaždenie)
 1. Najvyšším orgánom spoločenstva je valné zhromaždenie (ďalej len zhromaždenie). Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva.
 2. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok a to do 31.3. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a Slovenský pozemkový fond (ďalej len fond), ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí na verejnej tabuli obce Rajecká Lesná a na webovej stránke spoločenstva. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 zák. 97/2013 Z.z., považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 zák. 97/2013 Z. z., alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa §11 ods. 2 zák. 97/2013 Z. z., výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. Výbor je povinný informovať Okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.
  Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia, alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov výboru alebo dozorná rada, splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa §14 ods. 2 až 4 a 6 zák. 97/2013 Z. z.
  Právo zvolať zhromaždenie má aj dozorná rada, ak dochádza, alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva, alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu zákona 97/2013 Z. z. alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa §14 ods. 2 až 4 a 6 zák. 97/2013 Z. z.
  Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka.
 3. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
  a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a v zozname nehnuteľností,
  b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
  c) voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva (výbor a dozorná rada),
  d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2 zák. 97/2013 Z.z.
  e) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods . 10 zák. 97/2013 Z.z
  f) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,
  g) schvaľovať účtovnú závierku,
  h) rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,
  i) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
  j) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
  k) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

  Zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších veciach spoločenstva.

 4. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní taký počet hlasov, aký mu patrí podľa podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Zhromaždenie rozhoduje podľa bodu 3 pís. a), b), i) a j) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva, zhromaždenie rozhoduje podľa bodu 3 pís. c), f), g), h), k) nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje, alebo s ktorými nenakladá fond podľa §10 ods. 1 a 2 zák. 97/2013 Z. z.. O veciach podľa bodu 3 písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.
  Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje.
 5. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí.
 6. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa bodu 4 odseku 2. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahuje § 14 ods. 2 až 4 a 6 zák. 97/2013 Z.z. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa bodu 3 pís. a), b), d), e), i) a j).
 7. Zhromaždenie hlasuje verejne, Tajným hlasovaním zhromaždenie hlasuje, ak to ustanovuje táto zmluva, alebo ak o tajnom hlasovaní rozhodne zhromaždenie.
 8. Zhromaždenie vedie predseda spoločenstva alebo predsedom poverený člen spoločenstva alebo predsedajúci zvolený zhromaždením. Zhromaždenie si volí mandátovú komisiu, ktorej úlohou je overiť uznášania schopnosť zhromaždenia a sčítavať hlasy pri hlasovaniach , dvoch overovateľov zápisnice, a v prípade konania volieb členov výboru a dozornej rady spoločenstva aj volebnú komisiu, ktorá riadi voľby. Zo zasadnutia zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci zhromaždenia, zapisovateľ a zvolení overovatelia.

Výbor
 1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon č. 97/2013 Z. z., zmluva o spoločenstve alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom iným orgánom spoločenstva. Výbor za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu.
  Výbor
  a) koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva,
  b) uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, alebo jeho časť, alebo inú obdobnú zmluvu, ak zo zmluvy o spoločenstve alebo rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti nevyplýva niečo iné,
  c) zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2., vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné,
  d) uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zák. 97/2013 Z. z.,, ak tak rozhodlo zhromaždenie.

  Výbor má 5-9 členov, ktorí sú volení zhromaždením tajnou voľbou na obdobie 5 rokov.
  Výbor si spomedzi svojich členov volí predsedu. Výbor zo svojich členov volí podpredsedu, ktorý v čase neprítomnosti predsedu, tohto zastupuje, druhého podpredsedu a lesníka Predseda výboru organizuje a riadi rokovanie výboru ako i celkovú činnosť pozemkového spoločenstva. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje určený podpredseda, ktorý sa zapíše do registra pozemkových spoločenstiev. Lesník organizuje a riadi hospodársku činnosť pozemkového spoločenstva v zmysle ročného plánu práce v spolupráci s odborným lesným hospodárom. Za svoju činnosť zodpovedá výboru.

 2. Do pôsobnosti výboru patrí najmä:
  a/ výkon a zabezpečenie riadnej činnosti spoločenstva,
  b/ riadne vedenie účtovnej, písomnej evidencie a agendy spoločenstva,
  c/ riadne vedenie a aktualizácia zoznamu členov spoločenstva s predpísanými náležitosťami,
  d/ každoročne predkladať zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení spoločenstva,
  účtovnú závierku , návrh na rozdelenie zisku prípadne návrh na úhradu straty,
  e/ ďalšie oprávnenia a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a uznesení zhromaždenia.
 3. Zasadnutia výboru sa konajú podľa potreby, zvoláva ich predseda.
 4. Výbor je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor rozhoduje väčšinou hlasov členov výboru. Zasadnutí výboru sa spravidla zúčastňuje aj predseda dozornej rady s hlasom poradným.
 5. Zo zasadnutia výboru sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia výboru.
 6. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
 7. Ak výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor alebo ak počet členov výboru klesol pod 3 a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len:
  a) úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,
  b) náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,
  c) úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.
Dozorná rada
 1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
 2. Dozorná rada má 3 členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
 3. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.
 4. Dozorná rada upozorňuje predsedu spoločenstva a výbor v priebehu roka na zistené nedostatky a žiada o ich odstránenie. Za porušenie zmluvy o založení, uznesení, či iných vážnych nedostatkov navrhne zhromaždeniu vyvodiť postihy, prípadne navrhne odvolanie z funkcií.
 5. Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä:
  a) kontrola všetkej činnosti spoločenstva,
  b) prerokúvanie písomných sťažností s výnimkou sťažností súvisiacich s vlastníckymi vzťahmi k podielu k spoločnej nehnuteľnosti,
  c) navrhovať zhromaždeniu odvolenie členov výboru pred uplynutím funkčného obdobia,
  d) vykonať kontrolu účtovníctva najmenej jeden krát ročne,
  e) ročne predkladať zhromaždeniu správu o výsledku ich kontrolnej činnosti.
 6. Zasadnutia dozornej rady sa konajú podľa potreby, zvoláva ich predseda. Zo zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a zapisovateľ.
 7. Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
 8. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu zákona 97/2013 Z. z. alebo iných záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa §14 ods 2 až 4 a 6 zák. 97/2013 Z. z. Dozorná rada zvolá zhromaždenie, ak ju o to požiada splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa §14 ods. 5 zák. 97/2013 Z.z.
Čl. IV.
Konanie za spoločenstvo
 1. Štatutárnym orgánom spoločenstva je výbor.
 2. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva, ak je na úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu.
 3. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda výboru zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev.
Čl. V.
Práva a povinnosti členov spoločenstva

Základné práva a povinnosti členov spoločenstva
 1. Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti.
 2. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti, dňom vstupu do práv a povinností člena v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje člen aj k zmluve o spoločenstve.
 3. Člen spoločenstva je povinný vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo.
 4. Členovia spoločenstva majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na zhromaždení spoločenstva.
 5. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve a podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a na úhrade straty je určený podľa podielu člena na spoločnej nehnuteľnosti.
 6. Členovia spoločenstva- fyzické osoby staršie ako 18 rokov, právnické osoby majú právo byť volení do orgánov spoločenstva.

Prevod spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti
 1. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, ponúkne ho na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti, podiel môže ponúknuť aj prostredníctvom výboru; ak o podiel neprejavia záujem vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo, môže ho previesť na tretiu osobu. Ponuka na predaj musí obsahovať výšku kúpnej ceny.
 2. V prípade, ak člen spoločenstva prostredníctvom výboru ponúka na predaj svoj spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti ostatným spoluvlastníkom, výbor túto ponuku uvedie v programe zasadnutia valného zhromaždenia.
 3. Ostatní vlastníci prejavia svoj záujem o kúpu písomným oznámením adresovaným výboru v lehote 1 mesiaca od konania zhromaždenia, na ktorom bude výborom oznámená ponuka, ak o kúpu prejavia záujem viacerí spoluvlastníci, majú právo kúpiť spoluvlastnícky podiel predávajúceho pomerne podľa veľkosti ich podielov na spoločnej nehnuteľnosti, ak sa nedohodnú inak. Výbor oznámi prejavenie záujmu o kúpu vlastníkovi, ktorý ponúkol svoj podiel na predaj, do 1 mesiaca od uplynutia lehoty na prejavenie záujmu o kúpu.
 4. Pri prevode na tretiu osobu nemôže byť cena nižšia ako bola oznámená v ponuke na predaj prostredníctvom výboru.
 5. Ak ide o prevod osobe blízkej (§116 Občianskeho zákonníka) alebo o prevod medzi členmi spoločenstva predkupné právo sa neuplatňuje.
 6. Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
 7. Pri prevode alebo prechode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2 000 m2.
 8. Spoločenstvo môže nadobúdať podiely na spoločnej nehnuteľnosti až do výšky podielu na spoločnej nehnuteľnosti 49%.
Čl. VI.
Hospodárenie spoločenstva
 1. Spoločenstvo hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve členov, ako i s majetkom nadobudnutým činnosťou pozemkového spoločenstva.
 2. Výbor spoločenstva zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva pozemkového spoločenstva.
 3. O použití zisku a úhrade straty rozhoduje zhromaždenie na základe návrhu výboru.
Čl. VII.
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti v správe SPF
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá SPF podľa § 10 ods. 1 a 2 zák. 97/2013 Z. z. je 3124 (vyjadrený zlomkom ako spoluvlastnícky podiel 3124/2840).
ČL. VIII
Založenie, zrušenie a zánik spoločenstva
 1. V zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách je spoločenstvo považované za spoločenstvo s právnou subjektivitou a je zapísané u Okresného úradu Žilina, odboru pozemkového a lesného vo vl.R-0035/511.
 2. Spoločenstvo sa zrušuje:
  a) znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť,
  b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
  c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po slnení konečného rozvrhu výťažku,
  d) rozhodnutím zhromaždenia
 3. Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak:
  a) spoločenstvo nevykonáva činnosť a
  b) výbor ani dozorná rada nemá minimálny počet členov a nenastúpil náhradník alebo nie sú zvolení členovia výboru a dozornej rady alebo výboru a dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a ani opakovane nie je zvolený nový výbor alebo nová dozorná rada.
 4. Ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou, na likvidáciu spoločenstva sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.
 5. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.
Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
 1. Zrušujú sa stanovy spoločenstva schválené dňa 15.2.2014.
 2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona 97/2013 Z.z.
 3. Toto znenie zmluvy o spoločenstve bolo schválené zhromaždením konaným dňa 24.3.2019 počtom hlasov 56 12 %

Ing. Pavol Hromada v.r.
..............................................................
predseda spoločenstva


(Pozn: Zmluvu o pozemkovom spoločenstve si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty.)

naspäť horepefc.sk