SPRÁVY

- Správa výboru urbárskeho spolumajiteľstva za rok 2019
- Vyhodnotenie plánu hospodárskej činnosti za rok 2019
- Výsledok hospodárenia za rok 2019: Účtovná závierka
- Úlohy hospodárskej činnosti na rok 2020
- Správa Dozornej rady Urbárskeho spolumajiteľstva...
- Návrh na prehodnotenie podielov zo zisku za rok 2019

- Správa výboru urbárskeho spolumajiteľstva za rok 2019

Vážení členovia urbárskeho spolumajiteľstva, predkladám Vám správu o činnosti nášho pozemkového spoločenstva za rok 2019, ktorý z hľadiska dosiahnutých hospodárskych výsledkov bol veľmi nepriaznivý. Rok sme začínali s novozvoleným výborom nášho pozemkového spoločenstva ako i s novozvolenou kontrolnou komisiou. O ich zložení sme vás informovali na našej webovej stránke.

Svoju činnosť sme začali hneď začiatkom roka obnovnou ťažbou v Hepnári na Grúniku a v Dolnom boku. Na základe hospodárskeho plánu sme plánovali vyťažiť celkovo 1 740 m3 dreva, z toho 870 m3 smreku a 870 m3 buka, pričom naše plánované tržby predstavovali 76 580 €. Náklady na našu činnosť sme plánovali vo výške 68 607 €, pričom náš hospodársky výsledok pred zdanením mal byť 7 973 €. Po ťažbe v Hepnári sme pokračovali ťažbou na Vršku a následne ťažbou v Páleniciach. Tu sme sa zamerali najmä na ťažbu bukového dreva, pretože ceny v tomto sortimente sa pohybovali v rozmedzí 40 až 48 €/ m3. Výbor nášho pozemkového spoločenstva bol z dôvodu odbytových ťažkostí a nízkej ceny, ktorá sa pohybovala na úrovni 35 €/m3, nútený obmedziť ťažbu smrekového dreva. Tieto problémy spôsobila nadmerná ťažba kôrovcovej kalamity v okolitých štátoch: v Rakúsku, Česku, aj v Nemecku, ktorým štát túto ťažbu dotoval. Toto vyvolalo na trhu prebytok smrekového dreva, čo viedlo k znižovaniu cien lykožrútom napadnutého dreva až na úroveň 20 €/m3. Z týchto dôvodov sme v roku 2019 plnili plán ťažby na len cca 50 %, čo predstavovalo 980 m3 a dosiahnuté tržby vo výške 29 150,61 €.

V tomto roku sme s chatármi, ktorí majú chaty na našich pozemkoch, uzatvorili nájomné zmluvy na pozemky v okolí chát, ktoré využívajú na rekreačné účely. Tržby z prenájmu týchto pozemkov spolu s prenájmom poľovných pozemkov dosiahli 2 363,96 €. Zmluvy sú uzatvorené na dobu 5 rokov s možnosťou ich predĺženia.

Vážení členovia urbárskeho spolumajiteľstva, na konci mája sme pripravili vyplatenie podielov zo zisku za rok 2018. Celková suma podielov bola vo výške 15 299,20 Eur. Z tejto sumy sme naším členom vyplatili v hotovosti 13 980,40 Eur, poštou sme zaslali 724,50 Eur a bankovým prevodom 73,50 Eur. Podiely, ktoré si naši členovia neprevzali sú uložené na našom bankovom účte vo výške 732,20 Eur.

Vzhľadom na zníženie výnosov výbor pozemkového spoločenstva zastavil výstavbu našej protipožiarnej chatky, aby sme nezvyšovali vedľajšie náklady. Taktiež sme v tomto roku nepreviedli plánované preriezky v porastoch. Ostatné práce pri pestovanej činnosti sme vykonali v plánovanom rozsahu. Tieto práce sme začali realizovať po bezpečnostnom a protipožiarnom školení, na ktorom sme členom výboru a kontrolnej komisii stanovili kontrolné protipožiarne pochôdzky v našich porastoch na nastávajúci rok. Školenie nám naposledy previedol náš dlhoročný školiteľ, pán Čepčar, ktorý krátko po tom zomrel.

Prácami v porastoch sme pokračovali uhadzovaním haluziny na rúbaniach z predchádzajúceho roka, s následnou výsadbou sadeníc. Vysadili sme celkovo sadeníc smrekov a sadeníc buka. Tu musím vyzdvihnúť spoluprácu s PZ Sokol, ktorý bezplatne previedli uhadzovanie haluziny na Banovizy s následnou výsadbou sadeníc. Tieto práce poľovníci vykonali ako náhradu za škody spôsobené zverou. V letných mesiacoch sme a zamerali na vyťaženie kôrovcovej kalamity, ktorá sa vyskytla v Kamennej a v Rybnej. Pokračovali sme vyžínaním buriny v mladých porastoch na celkovej ploche 10,54 ha.

Na jeseň sme sa zaberali na ochranu sadeníc proti ohryzu zverou. Chemickú ochranu prípravkom Cervakol sme vykonali na najviac ohrozených porastoch o celkovej výmere 12,3 ha.

Vážení členovia urbárskeho spolumajiteľstva, v súdnom spore, ktorý proti nám vedú v zastúpení Lesy SR, v priebehu roka nenastal žiadny posun, keďže súd nestanovil žiadny termín pojednávania. Spolu s JUDr. Pialovou si myslíme, že obžaloba po prebehnutej komasácii stráca svoj zmysel, preto vyčkávame, z čoho nás budú žalovať.

Ako som uviedol v predchádzajúcej časti, naše príjmy za vyťažené drevo spolu s príjmami za nájom predstavujú 31 514,47 €. Naše náklady za rok 2019 sú vo výške 53 895,9 €. Rozdiel vo výnosoch a nákladoch 6 000 € v porovnaní s ročnou účtovnou uzávierkou je spôsobený rozpustením a vytvorením rezervy na pestovateľskú činnosť v uvedenej výške. Náš hospodársky výsledok za rok 2019 je strata vo výške 22 381,47 €.

Na konci roka sa vzdal funkcie lesníka pán Milan Hulín, ktorý túto funkciu vykonával viac ako 14 rokov, preto by som sa mu chcel čo najúprimnejšie poďakovať. Zároveň sa vzdal členstva vo výbore Ing. Milan Jakubes. Na základe týchto skutočnosti bol výbor doplnený Ivanom Ľudvikom, ktorý bol zároveň zvolený na funkciu lesníka nášho pozemkového spoločenstva.

Na záver by som chcel poďakovať našim partnerom za obojstranne výhodnú spoluprácu. Taktiež chcem poďakovať našim členom, ktorí sa aj napriek vyššiemu veku zúčastňujú na prácach v našom pozemkovom spoločenstve. Chcel by som vyzvať aj ďalších našich členov, aby vyhrnuli rukávy a zapojili sa aj oni do zveľaďovania našich lesov, ktoré okrem hospodárskej funkcie prispievajú k zlepšeniu nášho životného prostredia. Prácou na svojom chceme dosiahnuť trvalo udržateľný spôsob hospodárenia, aby sme našim potomkom zanechali tieto hory v dobrom stave.

S pozdravom lesu zdar,
Ing. Pavol Hromada


- Vyhodnotenie plánu hospodárskej činnosti za rok 2019

Vážení členovia Urbárskeho spolumajiteľstva.
Hospodárenie US p.s. Rajecká Lesná na lesnej pôde sa v roku 2019 riadilo novovypracovaným PSL (LHP) pre LC Rajecko s platnosťou na roky 2017-2026. Rok 2019 bol tretím rokom platnosti plánu. Hospodárske úlohy v zmysle platného plánu PSL boli odsúhlasené výborom US p.s. Rajecká Lesná dňa 18.1.2019.

Obnovná ťažba - v roku 2019 sa vykonala v kategórii hospodárskych lesov v porastoch 1227 B10 (Hepnár - Grúnik), 1228 C 11 (Hepnár - dolný bok), pričom bolo vyťažené celkom 333 m3, z toho 172 m3 ihličnatého dreva a 161 m3 listnatého dreva na ťažbovej ploche 0.72 ha. V tejto kategórii evidujeme aj spracovanú náhodnú ťažbu v 2 porastoch o celkovej výške 71 m3, z toho 27 m3 ihličnatého dreva a 44 m3 listnatého dreva. Táto náhodná ťažba bola spôsobená poškodením lesných porastov lykožrútom smrekovým a vetrom. Celkovo bolo v kategórii obnovných ťažieb vyťažené 404 m3, z toho 199 m3 ihličnatého a 205 m3 listnatého dreva na ťažbovej ploche 0.86 ha.

Výchovná ťažba do 50 r. bola vykonaná v 2 porastoch (Kamená, Vršek) s celkovou ťažbou 101 m3, z toho 93 m3 ihličnatého a 8 m3 listnatého dreva na ploche 2.39 ha. V tejto kategórii evidujeme aj náhodnú ťažbu vo výške 22 m3 ihličnatého dreva spôsobenú vetrom.

Výchovná ťažba nad 50 r. bola vykonaná v porastoch 1253 C10 (Pálenice) a 1254 A (Pod Hulinkovou) na ploche 10.11 ha, s výťažou 390 m3, z toho 98 m3 ihličnatého a 292 m3 listnatého dreva. V tejto kategórii evidujeme aj náhodnú ťažbu v 2 porastoch s výťažou 63 m3, z toho 33 m3 ihličnatého a 30 m3 listnatého dreva.

Celkovo v r. 2019 sa vyťažilo 980 m3 dreva, z toho 445 m3 ihličnatého a 535 m3 listnatého dreva.

Prerezávky: v roku 2019 sa nevykonávali.

Zalesňovanie: v roku 2019 sa vykonalo v 8 porastoch na celkovej ploche 1.98 ha. Z toho prvé zalesnenie na plochách po obnovenej ťažbe sa previedlo v 2 porastoch na ploche 1.37 ha. Opakované zalesňovanie sa vykonalo v 6 porastoch na ploche 0.61 ha. Zalesnenie sa previedlo drevinami Sm, BK, v takom pomere, ako to predpisuje PSL pre jednotlivé lesné dielce.

Ostatná pestovná činnosť: v roku 2019 sa vykonala ochrana MLP vyžínaním buriny v 12 porastoch na ploche 10.54 ha. Ochrana proti poškodzovaniu divou zverou odhryzom sa vykonala chemickým prípravkom Cervakol v 16 porastoch na ploche 12.39 ha. Príprava plôch na zalesnenie uhadzovaním haluziny sa vykonala v 4 porastoch na ploche 2.09 ha.

Výbor US p.s. Rajecká Lesná sa aj v roku 2019 prioritne venoval spracovaniu kôrovcových ohnísk (Rybná, Kamená), ako možného ohniska vzniku plošnej kôrovcovej kalamity. Celkové hospodárenie v lesných porastoch bolo značne ovplyvnené nastupujúcou hospodárskou krízou s dopadom na ceny odpredávaných drevných sortimentov.


- Výsledok hospodárenia za rok 2019
Účtovná závierka

Výnosy: 37 514,47 Eur
Náklady: 59 895,94 Eur
Hospodársky výsledok (strata): -22 381,47 Eur
Daň z príjmu právnickej osoby 21%: 0 Eur

Konečný zostatok na bankovom účte k 31.12.2019: 2 631,98 Eur

Hlavným príjmom Urbárskeho spolumajiteľstva je:
- príjem z dreva, tržby za rok 2019: 29 150,61 Eur
- príjem z prenájmu pozemkov a poľovného revíru, tržby celkom: 2 363,86 Eur.

Z vynaložených nákladov:
- služby súvisiace s ťažbou dreva: 23 064,82 Eur,
- mzdové náklady spolu s odvodmi do zrdavotnej a sociálnej poisťovne: 26 684,11 Eur,
- nákupy režijného materiálu, ako farba na vyznačovanie, kancelárske potreby, známky, kolky, benzín, náradie-chata: 2 144, 03 Eur,
- a ostatné výdaje, medzi ktoré patrí daň z nehnuteľnosti, poplatky banke a iné: 2 002,98 Eur.

V Rajeckej Lesnej, 14.09.2020
Vypracoval: Ing. Plešková Jana


- Úlohy hospodárskej činnosti na rok 2020

Návrh plánu hospodárskej činnosti na r. 2020 vychádza z údajov nového PSL (HSP) na roky 2017-2026. Výbor US prerokoval návrh plánu na svojom zasadnutí dňa 16.1.2020.

Obnovná ťažba: v tomto roku plánujeme vyťažiť 900 m3, z toho 370 m3 ihličnatého a 530 m3 listnatého dreva v 4 porastoch na ťažbovej ploche 2,29 ha.

Výchovná ťažba:

Prebierky do 50 rokov plánujeme vykonať v 4 porastoch na ploche 9.01 ha s výťažou 305 m3, z toho 210 m3 ihličnatého a 95 m3 listnatého dreva.

Prebierky nad 50 rokov plánujeme vykonať v 4 porastoch na ploche 20.94 ha s výťažou 490 m3 listnatého dreva (BK). Drevo z prebierok bude v prípade priaznivých cien predané ako vláknina, prípadne guľatina, v menšej miere ako palivo pre našich podielnikov.

Prerezávky sa plánujú vykonať v 4 porastoch na ploche 5.40 ha.

Zalesňovanie sa plánuje vykonať v 8 porastoch na výmere 1.71 ha, z toho prvé zalesnenie v 2 porastoch na výmere 1.18 ha a opakované zalesnenie v 6 porastoch na výmere 0.53 ha.

Výsek krov plánujeme uskutočniť v 1 poraste na ploche 0.35 ha (Rybná).

Uhadzovanie haluziny sa vykoná v 3 porastoch na ploche 1.38 ha (Kamená, Hepnár, Vršek).

Z ostatnej pestovnej činnosti sa v roku 2020 bude vykonávať ochrana MLP vyžínaním podľa potreby minimálne v 11 porastoch na výmere 10.0 ha. Ochrana proti odhryzu zverou náterom Cervakol v 15 porastoch na výmere 10.50 ha.

Vypracoval: Ing. Milan Jakubec


- Správa Dozornej rady Urbárskeho spolumajiteľstva pozemkového spoločenstva Rajecká Lesná k Finančnému hospodáreniu za rok 2019

Dozorná rada v zmysle Stanov Urbárskeho spolumajiteľstva pozemkového spoločenstva Rajecká Lesná, preverila skutočnosti zapísané v pokladničnom denníku za rok 2019, týkajúce sa príjmov a výdavkov.

Dozorná rada konštatuje, že všetky príjmy a výdaje boli podľa predložených dokladov riadne zúčtované a zostatok na bežnom účte v SLSP súhlasí so zostatkom vo výpise z peňažného ústavu a stav finančného majetku spoločenstva je súčtom pokladničnej hotovosti a zostatkom na účte v SLSP.

Účtovné doklady spĺňajú všetky legislatívne podmienky vecného aj formálneho charakteru. Stav hotovosti v pokladni po fyzickej inventúre súhlasí so stavom v pokladničnom denníku.

Zároveň konštatujeme, že finančné prostriedky boli za rok 2019 čerpané v súlade s pravidlami účelového a efektívneho používania.

Vzhľadom na dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2019 dozorná rada požaduje, aby výbor vypracoval plán opatrení na vyrovnanie rozpočtu. Plán požadujeme predložiť na rokovaní výboru v mesiaci máj 2020.

Rajecká Lesná, 15.2.2020
Predseda DR: Ing. Vladimír Bôtoš
Člen DR: Mária Boráková
Člen DR: Zdeno Trsťan


- Návrh na prehodnotenie podielov zo zisku za rok 2019

Rok 2019 bol z hľadiska hospodárenia veľmi neúspešný. Naše pozemkové spoločenstvo zaznamenalo stratu, ktorá bola spôsobená obmedzením plánovanej tržby, pričom sme neobmedzovali náklady na pestovateľskú činnosť. Vzhľadom na dosiahnutý záporný hospodársky výsledok sa podiely zo zisku za rok 2019 nebudú vyplácať.naspäť horepefc.sk