Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

V zmysle §5 zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

Článok 1

Názov spoločnosti

Spoločenstvo bude v právnych vzťahoch vystupovať pod obchodným menom: URBÁRSKE SPOLUMAJITEĽSTVO, pozemkové spoločenstvo
Článok 2

Sídlo pozemkového spoločenstva

Sídlom pozemkového spoločenstva je 013 015 Rajecká Lesná č. 81
Článok 3

Preambula

Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 odst.1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon neustanovuje inak, ktorá je zapísaná na listoch vlastníctva:
List vlastníctva č. Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku
1859 3696/24 797 Trvalé trávne porasty
3696/25 3523 Trvalé trávne porasty
3696/26 8451 Trvalé trávne porasty
3696/27 1466 Trvalé trávne porasty
3696/28 1278 Trvalé trávne porasty
3696/29 1845 Trvalé trávne porasty
2551 4053/2 10363 Orná pôda
4363/2 770 Orná pôda
4364 759 Orná pôda
4620 1634 Orná pôda
2902 4359 772480 Lesné pozemky
4524/3 174627 Trvalé trávne porasty
2905 1367 87 Trvalé trávne porasty
1368 207 Trvalé trávne porasty
1394 1034 Trvalé trávne porasty
2420/7 73 Lesné pozemky
2420/14 86 Lesné pozemky
2420/15 17658 Lesné pozemky
2420/16 74 Lesné pozemky
2421/25 6472 Lesné pozemky
2421/26 3 Trvalé trávne porasty
2421/27 30 Trvalé trávne porasty
2421/28 574 Trvalé trávne porasty
2421/29 70 Trvalé trávne porasty
2427/2 18 Trvalé trávne porasty
2905 2427/3 3 Trvalé trávne porasty
2429/2 25 Trvalé trávne porasty
2429/3 17 Trvalé trávne porasty
2429/4 85 Trvalé trávne porasty
2429/5 112 Trvalé trávne porasty
2429/6 28 Trvalé trávne porasty
2429/7 283 Trvalé trávne porasty
2429/8 12 Trvalé trávne porasty
2429/9 11310 Trvalé trávne porasty
2443/9 411 Zast.plochy a nádvoria
2443/11 403 Lesné pozemky
2443/13 453 Ostatné plochy
2443/14 764 Ostatné plochy
2443/15 558 Ostatné plochy
2443/16 106 Zast.plochy a nádvoria
2443/18 105 Zast.plochy a nádvoria
2443/19 95 Lesné pozemky
2443/23 71 Zast.plochy a nádvoria
2443/25 72 Zast.plochy a nádvoria
2443/37 34742 Lesné pozemky
2443/38 137 Lesné pozemky
2443/39 694 Lesné pozemky
2443/40 664 Zast.plochy a nádvoria
2906 2849 365 Zast.plochy a nádvoria
2907 3696/31 4972 Trvalé trávne porasty
3696/32 976120 Trvalé trávne porasty
4358 10202 Orná pôda
3184 2879/11 465371 Lesné pozemky
3696/30 2771481 Trvalé trávne porasty
Spolu Lesné pozemky 1298285 m²
Orná pôda 23728 m²
Trvalý trávny porast 3968458 m²
Ostatné plochy 3569 m²
Poľnohospodárske pozemky 3995755 m²
Celková výmera pozemkového spoločenstva 5294040 m2 vedená pre katastrálne územie obce Rajecká Lesná na Katastrálnom úrade v Žiline Správe katastra Žilina, vedenú v zozname spoluvlastníkov, (ktorý je súčasťou tejto zmluvy) sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania, dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle § 3 zákona 97/2013 Z.z.
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných spoluvlastníkov: 21 716.
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti s ktorými nakladá SPF podľa § 10 ods. 1 a 2: 3 124.
Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti: 24 840.
Článok 4

Založenie, vznik a trvanie spoločenstva

Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov. O založení spoločenstva a voľbe orgánov sa vyhotoví zápisnica. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra vedenom na Okresnom úrade v Žiline, pozemkový a lesný odbor. Pozemkové spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.
Článok 5

Hospodárenie spoločenstva

Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, jej spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim, hospodári v lesoch a trvalých trávnych porastoch. Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa predpisov.
Článok 6

Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

 1. Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
 2. Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje o:
  - schválené zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
  - schvaľuje stanovy a ich zmeny,
  - rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
  - rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
  - rozhoduje o zrušení spoločenstva
 3. Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje
  a/ u fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
  b/ u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, Zapisuje sa aj pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinnosti, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve, dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočnosti, vrátane zmien v členstve spoločenstva.
 4. Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu a robiť si z neho výpisy.
 5. Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočnosti nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa vzniku.
 6. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinnosti vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti všetkých členov spoločenstva.
 7. Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.
 8. Spoločenstvo je povinné do 31. marca zaslať na Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor zoznam členov aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.
Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.

DRUHÁ ČASŤ

Článok 7

Orgány spoločenstva

 1. Orgánmi spoločenstva sú:
  a/ zhromaždenie
  b/ výbor
  c/ dozorná rada
 2. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až d/ môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcova právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou o spoločenstve môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.
 3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b/ a c/ je stanovené touto zmluvou na obdobie 4 rokov.
 4. Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b/ a c/ možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
Článok 8

Zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nim nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je prípadne obec Rajecká Lesná. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods.7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods.2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.
 2. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva /Okresný úrad Žilina pozemkový a lesný odbor /: Okresný úrad Žilina pozemkový a lesný odbor má povinnosti výboru podľa odseku 1.
 3. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá Okresný úrad Žilina pozemkový a lesný odbor. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec okresného úradu Žilina pozemkového a lesného odboru, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.
 4. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí
  a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
  b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
  c) voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,
  d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods.2,
  e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,
  f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
  g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
  h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  i) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
  j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené orgánom spoločenstva.
 5. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinnosti.
 6. Zhromaždenie rozhoduje podľa odst.4 písm. a), b), d), h),a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
 7. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne vybor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových chôdzach. Na zvolanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje ods.1 tohto článku.
 8. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods.2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods.4 písm. a) až d), h) a i).
 9. Výbor je povinný informovať Okresný úrad Žilina pozemkový a lesný odbor o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.
Článok 9

Výbor

 1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.
 2. Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa §10 ods.1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou nehnuteľnosti.
 3. Výbor má najmenej päť členov. Rokovanie výbor organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov, ak nie je v zmluve o spoločenstve alebo v stanovách ustanovené inak.
 4. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.
 5. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.
 6. Členov výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
 7. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty.
Článok 10

Dozorná rada

 1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
 2. Dozorná rada má najmenej troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
 3. Na čele rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rady z členov dozornej rady.
 4. Členom dozornej rady možno priznať za výkon ich funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
 5. Dozorná rady má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku V. ods.1. tejto zmluvy.

TRETIA ČASŤ

Článok 11

Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

 1. Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorými podľa § 10 ods.1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V ods.4 písm. a), b), d) a i) tejto zmluvy.
 2. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia 2 000 m2
 3. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
 4. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
 5. Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľnosti na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinnosti vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.
 6. Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods.1 písm. a) zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.
 7. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve , /§ 40 Občianskeho zákonníka/ ak nejde o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatný vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.
 8. Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
 9. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.
 10. Zmluvu o prevode k oddelenej spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5 písm. a. /zákona NR SR č. 165/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 11. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti , ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.
 12. Odseky 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 10 a 11 tohto článku.
 13. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo je časť prenajať.
 14. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka § 8 ods.1, § 9 ods.1 až 3 a 7 až 10, § 10 ods.4 a § 15 ods.2 až 4 zákona o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak.
Článok 12

Fond

 1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.
 2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti.
  a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľnosti,
  b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané

 3. - Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa čl. 8. ods.4 písm. a), b), d), h) a i. tejto zmluvy
  - Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods.1. predkupné práva. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok.
  - Fond v konaní pred súdom, alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2 vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti a to aj vtedy, ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Článok 13

Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zrušuje:

a) nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti jedným vlastníkom,
b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
d) rozhodnutím zhromaždenia.
Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahuje všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa § 70 až 75 a Obchodného zákonníka. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.
Článok 14

Prevádzkové a organizačné opatrenia

Prevádzkové a organizačné opatrenia sú vypracované v samostatnej časti pod názvom “Stanovy urbárskeho spolumajiteľstva p.s.“ a sú súčasťou tejto zmluvy. Zaoberajú sa spôsobom riadenia pozemkového spoločenstva v čase medzi zhromaždeniami spoločenstva a stanovujú počet členov výboru, dozornej rady ako i spôsob rozdelenia funkcii a ich právomoci.
Článok 15

Spoločne a záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.
 2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa správajú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.
Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva s názvom Urbárske spolumajiteľstvo p.s. počtom hlasov 15 857 dňa 16.2.2014 t.j. 63,83 % všetkých hlasov.
Táto zmluva má 15 článkov. Vypracoval ju Ing. Pavol Hromada.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- zoznam členov spoločenstva
- prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia
- stanovy urbárskeho spolumajiteľstva p.s.

V Rajeckej Lesnej dňa 16.2.2014

Za výbor spoločenstva:
Predseda spoločenstva: Blažej Miko
Podpredseda spoločenstva: Jozef Macko

naspäť horepefc.sk